Oromo Idioms - Ciigoo (Sookoo fi Soorgoo) Afaan Oromoo

About Idioms (Ciigoo)

Idioms are a group of words that do not necessarily makes sense on their own, but when combined create a figurative meaning that can be understood by most people. Idioms are used commonly in everyday language, in books, movies, arts and other forms of media. They can be expressions that represent a feeling or attitude.


Among Oromo, idioms are known to contain three major parts: Jecha Dachaa (main word), Sookoo (visible word) and Soorgoo (hidden meaning).

Download or read online best Afan Oromo Idioms, also known as Ciigoo, Sookoo fi Soorgoo

Read Online

Download PDF

Gurraaf taati jettee meetii gabaa bittee

Isallee hanqattee lafa teessee haftee


Silaa raammoo miti yoom bahee mul’ataa

Suuta suuta jedhee gurra nama nyaata


Maaluma haata’uuf kana funaannattaa

Mana kanaa baasaa eenyu fedha gataa


Kan akkas bariidhaan kaate

Mucaan sun simbira taatee.


Erga bokkaan roobee caamee

Namni loolaan dhume


Aadaa osoo beektuu fuullee namaa kaatti

Kaleessa hinhafnee har’as kunoo nidhufti


Bara baraan kan dhageenyu sirbumasaa

Nimiidhagaa afaan isaa


Hojjettee hin-nyaattuu duraan maaliif hatta

Abbaan sangaa dhufee amma akkam kee taata?


Asis jenne godaas hinarganne

Ishee qarree gamaa gaafadhaa jedhamne.


Ishiin si jaalatti ati maa jibbita

Intala ulfeessi yaa gurbaa ulfaataa


Yoo facaasuuf lafa babbaqaqse

Balleessumaaf jedhee ija qabee cabse


Ani buna hindhugu garaa kutaadheera

Buna kee lammaffaa egaa kakadheera


Yeroon ani xiqqoo hawwii koo kan ture

Amma naaf guddattee magaalaa Naqamte


Osoo waa hinnyaatin torban guute agabuu

Hojjedhee akka hinnyaanne anuu quba hinqabu


Cululleen saamtuudhaa yaada hinqabdu fayyaa

Ani ishee hineeguu sinbirallee wayyaa


AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex