ADABBII WAAQAYYOO

Posted by Admin on January 17,2023

| 387 Downloads

Yeroo durii daldaltoonni soogidda akka qarshiitti Your gargaaramuudhaan waan mara daldalu turan. Yeroo kanas mucaan ganda namaatti galee hojjetu jira ture. Warri biratti gales gatii humna isaa soogidda kennudhaan kaffaluuf.

Mucaan kun hojii dhiisee karaa deemee jijjiirrachuu waan dadhabeef daldaltoota kanatti, "waan argitaniin naa geeddaraa," jedhee itti kennate. Otuma deemanii, "soogidda kana adurreetti nuu geeddaraa," jedhee namni isaan gaafannaan maal nu dhibe kanuma argattanitti geeddaraa jedhe mitii jedhanii soogiddasaa adurreetti geeddaraniifii karaa dheeraa utuma deemanii aduun dhiinaan mana dhabanii hurufa keessa boqotan. Yeroo muraasa booda qorrisaa kan lubbuu namaa baasu taanaan qabeenya isaanii hunda qabatanii gara ifni ibiddaa mul'atutti deeman. Yennaa gahan namoonni bakka sana jiraatan hundumtuu hantuunni mana isaan gadhiisisee meeshaa waraanaa qabatanii ija isaanii akka keessaa hin baafne ofirraa dhowwaa turan. Warri adurree baatus isaan biratti goranii bulan. Ganama yeroo bari'u adurreen isaanii hantuuta hundumaa kan nyaattee fixxe argan. Haaluma kanaan ummanni naannichaa gammadee horii waliti buusuudhaan adurricha horii sanaan irraa geeddaratan.

Daldaltoonnis horii shantama ooffatanii karaa utuu deemanii akkas jedhanii mari'atan, "horii adurree mucaadhaan geeddarre kana fudhannee keenyaaf godhanna malee isaaf hin laannu," jedhan. Isaan keessaa inni tokko garuu yaada isaanii morminaan "yoo ati iccitii keenya baafte si ajjeefna," jedhanii itti dhaadatan.

Otuma deemanii, deemanii karaa irra keessaan tulluu, jalaan hallayyaa ta'e bira gahanii jala darbuuf otoo jedhanii gaarri sigigaatee hallayyaatti isaan dabalee lameeni saanii yoo ajjeesu inni isaan lubbuudhaan hafuu danda'e.

Innis horii isaanii ooffatee galee, kan mucaa mucaaf kennee, isaan hafan dhiisee kan mataasaa qofaa fudhatee jiraate jedhama. Kan ormaa hin barbaadinaa kan keessan dhabdu jedhama mitiree.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex