Jaalala Dhugaa

Posted by Admin on January 17,2023

| 1653 Downloads

Mucaa tokkotu jiraayyu. Mucichis niitii hin fuune ture. "Mee niitii naa kadhadhaa," jedhee warratti hime. Warris, "dhaqii ilaalladhu yaa dargoo," jedhaniin. Yoo dhaqee ilaallatu mucayyoo biiftuu fakkaattu tokko argate. "Kunoo mucayyoo akkanaa argadhe," jedhee galee warratti hime. Warri dhaqanii yoo kadhatan warri mucayyittii ni didan. Isaan didaniyyuu mucayyoon gurbaa waan jaallatteef, isaaf jettee muka burqaa tokkorra jiru yaabbatte.

Kana booda warri mucayyittiis hojjettuu qabaniiyyuu, bishaan bu'uuf yoo buutu mucayyoon gadi jettee achi keessatti mucayyoo sana agarte. "Ana tana fakkaatu tanatu kana galee," yoo jettu okkotee cabsitee galte. Achumarraan, "maal taate? yaa mucayyoo," jennaan, "kufeetan cabsee," jette. Ammas lammaffaa yammuu itti kennan bishaan waraabdee lafa gootee lafatti of rirriittiyyu. "Maal taate yaa mucayyoo," jennaan, "ana tana fakkaatu tanatu bishaan isinii waraabaa?" jette. Warris akka mucayyoo isaanii taate beekanii ol jedhanii yoo ilaalan mucayyoo argan. Achumarraan, "koottuu bu'i yaa mucayyoo si fudhannee gallaa," jedhan. Yoo diddu mucaa ishii kadhate sanatti himan. Mucichis wayyaa biteefii dhaqee, "yaa mucayyoo koottu, gurraan dhalee, arroon dhalee koottu koottu, jedheen. Yommuu kana mucayyoon achirraa utaaltee buutee innis fudhatee galee jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex