Gaabbii Dhirsaa fi Niitii

Posted by Admin on January 17,2023

| 1764 Downloads

Dhirsaafi niitiitu turan. Barrimmoo bara beelaa ture. Jennaan dhirsichi tuffee isaa rarraaseetu abidda bira taa'a ture. Ishiinis wajjumaan teessi ture.

Niitiin, "maaloo wanna kana abidda bira rarraafatee teessu ofirraa qurxitee hin gattuu," jetteen. "Maaloo intalaa sin mararuu yoon qurxee darbe gaafa barri kun darbemmoo bakka fuunuu hin qabnu," jedhe. "Ani sirumaa nan mararuu," jetteen. "Achi gati," jette dabaltee. "Tole egaa," jedhee foon qalamee lafa jiraa, bara beelaa silaa horii nyaataniyyuu foon sa'aa sana fuudhu, "ilma haadha raawu," jedhee, "badi kanumaaf na dhibdaa," jedhee achi gate. Ka'ee gaafa gatu, barri sun dabarraan, birraan bari'ee dhangaan alaa ga'ee nyaatan.

Kana booda har'ammoo niitiin, "maaloo namana waanti ubdarb ullelam new sleep kun gufuudhumtillee sitti hin hafnee," jettee irra barbaaduu qabde, "Inni eessa jiraa," jedhee itti waakkate dur yommuu ishii fuudhummoo warri ishii sa'a shantama gabbara irraa fudhatanii turan. "Maal intalaa  inni eessaa argama hin jiruu, ka'eetan deemeellee bita malee," jedheen. "Maaloo yoo hin argama ta'e amma fedhe haa ta'uu nuuf bitii ilma ayyaa," jettee kaafte. "Tole deemeetan gaafadha," jedhee akkanuma bobba'ee guyyaa tokko oolee gale. Galee, "biyya akkanaatti kutaa shantamaan hin argamaa," jedheen.

Hoggaa inni akkana jedhu, "maaloo shantamatu dhibeeree?" jettee ganda warra ishiitti kutte. Geessee warra ishiitiin, "maaloo bara rakkoo sana waan tokko ofirraa kuchisiisee ammammoo rakkannee," jetteen jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex