AKKOO MANOOYYEE

Posted by Admin on January 17,2023

| 2125 Downloads

Dur Akkoo Manooyyeen mootii biyyaa turte. Isheenis, waan namni hindalagne ajajjee rakkifti turte.

Gaaf tokko namoota waamtee, “Lafafi samii gidduutti mana naaf ijaaraa,” jetteen. Namoonni akkamiin ijaaruu akka danda’an irratti mari’atan. Namoonnis, “Abbaatu utubaa dhaabbata; waan ta’eef nuuf dhaabi,” jedhaniin. Akkoo Manooyyeen utubaa dhaabuu waan dadhabdeef, “Isa dhiisaatii gaangee qilleensa irra balali’u naaf fidaa,” jetteen. Ajaja mootii fudhachuun dirqama waan ta’eef namoonni “Tole” jedhan. Namoonni bosona keessa gaangee barbaadan. Bosona keessaas hardiidoo qabanii Akkoo Manooyyeef geessan. Akkoo Manooyyeen “Kooraa itti fe’aa,” jennaan, fe’aniif; isheenis niyaabbatte. Hardiidoon na’ee bosonatti gulufe. Hardiidoon Akkoo Manooyyee hallayyaatti gate.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex