Handaaqqoo Fi Farda

Posted by Admin on January 17,2023

| 1810 Downloads

Handaaqqoofi fardatu ture. Fardi sun ni bobba'a, gala hin yaadatu, toora lagaa, toora caffee deemee marga dheedaa, bishaan dhugaa achuma tura. Hindaaqqoon garuu lafti otoo itti hin dhihiin dura galti. Farda barbaachaan galchan. Hindaaqqoon galgala yommuu galtu sana utubaan balbalaa dheeraa kanaa gadi jettee, "kan nagaan nu oolchite gooxii keenyarra nagaan nu bulchi" bulchi" jettee galti. galti. Fardichammoo barbaadanii fuudhanii, sanuu dallaa jala oliifi gadi darbee, ariisaanuu galuu dida.

Hindaaqqoon kan dheerina hin qabne, balbala dhungattee boroo harka fuutee qooxii ofiitti galtii, Waaqayyoon ni galateeffattii, dheerina hin qabduu gadi jetti. Fardimmoo yeroo galu sanuu galuu didaa, dhiitaa balbala dhahaa gala. Farda guddaarra hindaaqqoo xinnayyoo Waaqaaf galata galchitu qalbii qabdu sana, Waaqnimmoo ofitti aansee afaan isaa barsiisee, yommuu inni balbala banatu beektee iyyitee, "balballi Waaqaa banameeraa kan raftan ka'aa," jetti.

Waaqayyos waan ishiin isa beekteef afaan ofi barsiise. Yommuuiyyitu kan hindaaqqoon iyyituinnijedhuhindaaqqoon xinnoon Waaqa beektee, fardi guddichi waanwallaaleef caaltee maqaan ishii waamama jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex