AJAA'IBA WAAQAYYOO

Posted by Admin on January 17,2023

| 379 Downloads

Namichi tokko haadha manaa isaafi mucaa isaa tokko wajjin otuma jiraatanuu haati manaa duute. Amma eegaa namichi niitii kan biroo fuudhee niitittiin sunis mucaa namtichaa jibbitee, "yookiin mucaa kana ari'ii yookaan nan deemaa," jetteen. "Maaloo adaraa na jalaa hin deemiin," jedheen. Ishiinimmoo, "yookiin yaa taa'u, garuu qaama dhiiraa isaa irraa muri yookiin naan dirasa deemaa," jetteen.

Namichis "tole," jedhee, mucaa isaa ofitti waamee muruuf jennaan, "ani aabboorra hin beeku, aabbommoo Waaqarra hin beeku murii," jedheen. Namichis irraa mure.

Mucichis erga madaan fayyee, isaan biraa deemee biyya fagootti mana mootii tokkootti gale. Mootiin kunis amala mucichaa jaalateetu, "yaa mucaa koo ani si jaaladheeraa, eegaa intala koo fuudhii," jedheen. Horii ittiin fuudhus dhoksaadhaan kenneef. Mucaanis otuma sodaatuu guyyaan gaa'elaa geenyaan hamaamota kadhatee fuudhee gale. Achumaan namoonni mootichaan, "mucaan intala kee fuudhe qaama dhiiraa hin qabu," jedhanii itti himan. "Mootichis aaree akkamitti akkana ta'a? dhugumaan yoo kun ta'e nan ajjeesa, kanaafuu akka biyya keessatti isa arguuf koottaa jedhee namoota hundumaa bishaan daakaa akka dhufan ajaje. Namoonni ajaja mootichaa dhaga'anii otoo hin hafiin gara bishaanichaa dhufanii daakuu calqaban.

Mucichi waan godhu wallaalee hafuus ajaja mootichaa sodaatee otoo gaddaa adeemuu ergamaan Waaqaa itti dhufe. "Maaliif gaddaa adeemtaa?" jedheen. Mucichis waan ta'e hundumaa itti himate. Ergamichi Waaqaas qaama isaa tolchee, "Ittiin daakii booda asumatti naaf deebisii" jedheen. Mucichis gammachuudhaan dhaqee daakuudhaaf huccuu isaa yommuu ofirraa baasu mootichi qaama mucichaa argee, "lakkii ati hin seeniin," jedhee dhorke.

Amma mootichi namoota inni qaama hin qabu jedhan san waamsisee ajjeesuu fedhe. Mucichis, "lakkisaa hin ajjeesinaa, dhuguma, na arganii turan, garuu otoon manaa gaddaa adeemuu ergamaan Waaqaa karaatti natti dhufee na gaafate. Anis abbaan koo sirraan mura naan jennaan ani aabboorra hin beekuu, aabbommoo Waaqarra hin beeku kunoo waan feete godhi jedhee itti kenninaan narraa muree, jedheen deebiseef. Ergamichis naaf tolche," jedhee namoota du'arraa oolche jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex