Bofaa Fi Nama

Posted by Admin on January 17,2023

| 428 Downloads

Bofatu lagni itti guutee karaa ce'u dhabee laga ciisaa ture. Otoo inni ciisaa jiruus namni itti dhufee, "maaliif ciisaa jirtaa?" jedhee gaafannaan, "akkan itti ce'un dhabee," jedheen. Boodas namtichaan, "na ceesisii," ittiin jedhe. Namtichis "attamittin si ceesisaa? "jennaan," mataa keetti maradhuu na ceesisii" jedheen. "Nama nyaattaa maalan si godhaa?" jedheen namtichi. "Hin nyaadhu," jedhe boftis.

Sana booda namtichi mataa isaatti maratee laga ceesisee, "narraa bu'ii," jedheen. Boftis, "hin bu'u!" jedheen. Namtichis, "aniifi ati akka na hin nyaanne walii hin gallee?" jedheen. "Lakkii sin nyaadhaa," jedheen bofti.

"Eegasuu bineensonni natti murteessan haa qixaa'an," jedheen namtichi. Bineensonnis ni qixaa'an, murtiidhaaf saani ni dhihaate. Saanis namtichaan, "sitti xinnaate yoo si nyaate" jedheen. Namtichis, "maaloo maaliif natti xinnaataa?" jennaan saani deebisee, "aannan kiyya dhugdee, qotee si nyaachisee, ribuu narraa baaftee, gogaa narraa baafte kanaan na guggubdee kanaan na jiraachiftaa, sumattoo hin xinnaate," jedheen saani namichaan.

Fardi ni dhufe, "gaara siin ba'ee hurufa siin kutee, alangee tolfattees ittiin na reebdaa, sitti xinnaate si haa nyaatu" jedheen. Otuma akkas jedhanii qamalee bira gahan. Qamalee biras hoggaa gahan, bitaafi mirga dhaabdee falmisiisuu calqabde. "Bu'iitii lafa dhaabadhuu falmi malee, namarra taa'anii seera hin falman," jetteen bofaan. Boftis bu'ee dhaabbate. "Namana sirraa bu'e mitii? jetteen. Namtichis "eyyeen bu'e," jedhe. Qamaleenis, "boftis kunoo uleenis kunoo, kana caalaa maalan siin jedhaa! bofa lafa jiru ulee si harka jiru," jetteen. Yeroo kana namtichi bofa mataa dhahee ajjeese jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex