Bookee fi Arba

Posted by Admin on January 17,2023

| 460 Downloads

Bookeetu gurra arbaa keessa seenee utuu jiraatuu dhukkubsate. Inni qoricha hin kennuufii walitti hin himatanii, gurra arbaa keessaa baatee lafa buute. "Maaliif mana kee keessaa baatee lafa buutee?" jennaan, "baay'ee na dhukkuba homti nafa kootii natti hin jiruu," jette. "Yoo maal godhan fayyitaree?" jennaan, "yoo na koobanan fayya," jette. "Eessa qabanii si koobanii?" jedhaniin. "Koobuma natti fuudhaa malee hinuman koobama," jette. Koobaa fuudhanii dhaqan.

Bookeen xiqqaadhaa, dhaabnaan ta'uu dide. "Eessa si qabna," jennaan, "eeguma koobaan dhihaatee anarra dhaabuurraa haajaa qabdanii, akkanuma anuu nan fayyaa," jetteen. "Odoo koobaa fuudhuu baatanii nan du'aayyuu jettee duute haa jedhaniif malee koobaan silaa eessa kootti dhaabbataa?" jette bookeen jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex