CUBBUU HAADHAA

Posted by Admin on January 17,2023

| 444 Downloads

Ijoollee dhiiraa lamatu jiru. Ijoolleen kun lachuu haadha malee abbaa hin qaban ture. Haati isaanii kun manaa hin baatu. orduuba teessee Rabbiin kadhatti malee sirumaa manaa gadi hin baatu.

ljoolleen sun lachuu, "haati keenya yeroo hunda manaa gadi hin baatu, namni deemee dhufu manumatti ishii argaa, namni yeroo hundumaa manatti ishii argu kun maal nuun jedhaa," jedhanii mari'atan.

Yeroo mari'atanii jedhan, "yoo manaa ariine namni maal nuun jedha? Haadha isaanii manatti jibbanii manaa ari'an nuun jedha mitii," jedhan. "Kana dhiifnee dhoksaadhaan qallee boolla keessa buufna," jedhanii mari'atan.

Yeroo isaan mari'atan mucaa xinnoon tokko waan isaan jedhan dhageessee warra ollaatti himte. Ollaanis jaartii sana ni jaallatu turan. "Maaloo yaa jaartii nanaa ijoolleen kee hoo si qaluuf sitti mari'ataniiru hin deemtuu mana kanaa?" jedhanii itti himan.

Jaartiinis akkana jette, "lakkii isin na dhiisaa, narraa deemaa, kan koo Rabbumatu beekaa, Rabbumatu fixaa," jettee ollaa ofirraa galchite.

ljoolleen ishii yommuu ishee qaluu dhufan halkan erga namni rafee, inni tokko balablarra taa'ee akka jaartiin manaa gadi hin baane eega. Inni tokkommoo haaduu fidachuuf golatti ol darbee golumatti jawween liqimse. Inni golaa haaduu fiduu deeme turraan, inni hafe "maaliif ture laataa," jedhee aaree golatti ol darbe. Isas golumatti jawween liqimse. Jaartiin teessee Raabbi ishii kadhachuutti jirti. Waan ishii tuqes hin jiru.

Yeroo kana jaartiin, "ayii! yaa ilmaan too, ji'a sagal guutuu foon koo uffattanii, Waaqa tokko jala harma koo hootanii, isin guddiseetoo na qaluuf kaatanii?" jette jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex