DHIRSA JAAMAAFI NIITIISAA

Posted by Admin on January 17,2023

| 494 Downloads

Dhirsaafi niitii turan. Waggaa digdami lama guutuu waliin jiraataniiru. Otuma jiratanii dhirsi ijjisaa jaamee argee deemuu dadhabe. Kanaaf niitiin isaa "waggaa 22 wajjin jiraannee nan gataaree" jettee kadhattee nyaachisuu calqabde. Harka qabdee gadi baasuun ol deebisuun hojii ishii ta'e. Akkasumatti otoo jiraatanii gaaf tokko ishiin ganda deemtee galuu diddee jennaan ishee reebe, wallolan. Ishiinis, "ani siif jedhee waggaa 22 guutuu wajjin jiraannee, yaraafi gaarii wajjin dabrsinee sin gatu jedhee si harkisee, si nyaachisee si obaafnaan atimmoo na reebdaa," jettee muka jalatti isa dhiiftee badde.

Mukuma jala otoo taa'uu waraabessi itti dhufee "maal hojjetta?" jedhee gaafate. "Nan taa'a" jedhee deebiseef. "Maarree, fayyaa kee mitimoo? Maal rakkatteettaa?" jennaan, "ijji koo hin argu, dhala hin qabu. Niitiin koommoo otoo na jiraachiftuu ganda deemtee waan turteef ishii rukutee jennaan na dhiiftee baddee," jedhee itti hime. "Yoosoo dhugaa qabdi," jedhee bira darbe.

Ammas waangoon itti dhuftee gaafannaan akkuma waraabessi jedhe jedhee itti hime. Waangoonis "Thi Otoo ishiin akka barbaadde siin jetteeyyuu ni obsita malee ni reebdaa? Balleessaa qabda kanaaf sin nyaadhaa jettee nyaatteenii jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex