DINQII WAAQAYYOO

Posted by Admin on January 17,2023

| 165 Downloads

Niitii tokkotu jirti ture. Ishiinis mucaa tokko deessee jennaan mucattiin jalaa badde. Amma haati mucaa, "yoon maal godhe, yoon eessa dhaqen mucaa koo argadha?" jettee nama gaafatte. Namnis, "mana Waaqayyoo dhaqii gaaffu ni argattaa," jedhaniin.

Achumaan haati mucaa sanaa erga deebii akkasii argattee booda mana Waaqayyoo barbaachatti kaatee warra re'oota eegan bira geessee, "manni Waaqayyoo eessa?" jettee gaafattee jennaan, "dura re'oota keenya eerlauwy nuu deebisi kaa," jedhaniin. Ishiinis, "tole," jettee yeroo deebiftuuf, "dhaqii warra hoolota eegan gaafadhu," jedhaniin. Ishiinis deemtee warra hoolota eeguun "manni Waaqayyoo eessa?" jennaan isaanis, "dura hoolota keenya nuu deebisi kaa," jedhaniin. "Tole" jettee deebifteefii jennaan isaan immoo, "dhaqii warra loon eegu gaafadhu," jedhan. Ammas dhaqxee gaafattee jennaan, "dhaqii horii keenya nuu deebisi kaa," jedhaniin. Ammas dhaqxee deebifteefii jennaan, "dhaqi warra mana sinbiraa maagaru gaafadhu," jedhan. Haati mucaa kun yeroo asiifi achi deemtu kana hundumaa boo'aadhuma deemti. Otuma boossuu dhaqxee warra mana sinbiraa maagaruun "manni Waaqayyoo eessa?" jennaan, "dura maagaa manaa nuu maagari kaa," jedhan. Ishiinis maagarteefii jennaan, "ila, kuunnoo isa sanadha," jedhaniin.

Ishiinis dhaqxee, "gooftaa koo mucaa kootu na jalaa bade," jettee itti boossee jennaan Waaqayyos mucaa habuubbii keessa kaahee, "yommuu maasii abbaa keerra geessu qadaaddiisaa bangal godhi," jedheen. Ishiinis achi geessee yommuu bangal gootu mucaan achi keessaa haadhashiitti utaaltee maramte. "ayyushee koo," jettee garuu Haati mucaa garaadhumaaf malee argadhayyuu ishiitti hin fakkaanne ture.

Yeroo dheeraa booda mucayyoon sunis guddattee heerumtee mucaas deesse. Ishiinis, "akkuma haati koo anaan barbaaddee mana Waaqayyootii na argatte anis argadha," jetteetu mucaa ishii deesse sana mooyyee keessa buuftee tumtee ajjeefte.

Kanaan booda akkuma haadhashii deemmiitti kaatee gaafachuu calqabde. Achumaan warra ro'oota eegurraa kaatee hanga warra mana sinbiraa maagaru bira geessutti, "manni Waaqayyoo eessa?" jettee gaafattee yeroo isaan, "dura kan nuu hojjedhu kaa," jedhan hunda, "lakkii, anoo isinii hin hojjedhu," jettee otuma didaa deemtuu mana Waaqayyootti baate. Yommuu sanas akka haadhashii hin boonye, dhaqxeetuma, "mucaa in kootuǝbna jalaab bade," jetteeniio sobdee Waaqayyoon nan agarre seetee. Garuu inni beekaa waan ta'eef habuubbii itti kennee, "yeroo maasii abbaa geessu qadaadasaa bangal godhii" ishiin jennaan "akkuma haati koo na argatte anis mucaa koon argadha," jettee gammaddee otuma deemtuu maasii abbaa ishiirra geessee bangal yommuu gootu, bofti, raachi, hantuunniifi wkf. itti utaalanii mormashii qamxal qamxal godhan jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex