Durba Morma Lamaa

Posted by Admin on January 17,2023

| 556 Downloads

Dur dur namichi tokko ilma tokko qaba ture. Innis, ilmi isaa kun akka fuudhee ijoollee horatu hawwii waan qabuuf, itti fuudhu barbaada. Maarree gaaf kaan gurbaa isaa kanaan intalan sitti fuudhuu barbaada maal jetta jedhee gaafata. Gurbaanis, battaluma sanatti fuudhuuf fedhii waan hin qabaanneef, abbaadhaan tole maarre ni ta’a garuu, intala morma lamaa naaf kadhu jedheen. Abbaanis tole siif haa jedhu ilmoo too, kanuma ati jetteen siif kadha jedheen.

Gaaf kaan oolee bulee intala morma lamaa naannoodhaa barbaadee dhabnaan, galaa qopheeffatee barbaachaa ka’e. Osuma deemuu laga ce’ee tabba yommuu qabatu namicha kophaa deemu tokkoon walitti dhufan, nagaa erga walgaafatan booda waliin karaa isaanii qajeelan. Osuma deemanuu loon fura keessaa dheedaniitti dhufan. Loon sun jiboota keessaa hinqaban ture. Namichis loon ilaalee mataa isaa raasuun, “Loon kun baay’ee xiqqoodha! “ Yemmuu jedhu yaanni isaa abbaa gurbaatti bitaacha’ee, garaa isaatti namichi kun maraatuudha? Loon hanga kana baay’atan xinnoodha jedhaa ofiin jechaa deemsa isaanii itti fufan.

Loon bira erga darban booda mana guddaa dallaa hinqabne tokkotti dhufan. Namichi Kun ammas manicha ilaalee, “ Maal fakkaatti manni yartuun kun? “ jedhee yoo dubbatu. Akka duratti ofiin haasa’ee cal’isuu waan hin dandeenyeef. Loon baay’een xiqqoo jetta ! Mana guddaan xiiqqaa jetta! Sammuun kee nagaa hin qabuu ?” jedheen.

Namichis itti seeqee, “ Nama tokko tokkoof dubbiin cinaan itti himuu dhiisii cinaachaayyuu yoo dhahan hingaluuf,” jedhee nagaan turi jedhee biraa kute. Abbaan gurbaas osuma kophaa deemuu aduun itti dhiitee mana tokkotti gore. “Yaa warrana aduutu natti dhihee na bulchaa?” jedhee warra manichaa gaafate.Achumaan seenaa jechaa mucayyoo geechuun takka gadi itti baate. Mee na bulchaa jedhe ammas bulaa “ manni kan Waaqaati “ jetteen.

“ warri kee eessa dhaqan ?” jedheen. Warra du’aa dhaqanii nidhufu. Isin garuu garamii deemtu? jetteen . “ Ilma koottu intala morma lamaa fuudhu malee jennaanaan barbaacha deemaa jira “ jedheen . “mee yaa ilmoo too bishaan naaf kenni, namicha tokkotu afaan na gogsaa oolee?” jedheen, isheenis ‘Maal godhee isin gogsaa oole ?” jettee gaafatte.

Namichi maraatuu haata’uu ani hinbeeku erga ganamaa jalqabee, loon hedduu Jiboonni keessa hinjirreen, xinnoo, mana guddaa dallaa hin qabneen xinnoo jechaa naan mormee afaan na gogsaa oole jedhee itti hime. Isheenis si’aayinaan caqqastee kolfitee “Maal natti kofalta finna koo? “jedheen. Isheenis isinitti miti yaanni namichaa isinii galere aabboo jetteen? Innis “naaf hin galle “jedheen. Ittuma fuftee “Intalli morma lamaa hoo ishee kami?” jettee gaaffii dhiyeessiteef.” Kanuma morma lama qabdu kaa ilmoo too “jedheen. Isheenis, “durba morma lamaa jechuun kan durbummaa ishee hin ganne jechuudha“jetteen. Loon baay’eetanii jiboonni keessa hinjirre walhoruu waan hin dandeenyeef xinnoodha” jechuu isaati. “Manni guddaan dallaa hinqabne ammoo abbuma argetu itti gora waan ta’ee ulfina hin qabu” jechuu isaati.” Jetteen.

Abbaan gurbaas yaada isheefi hiika ishee itti gammadee, yaa ilmoo koo siifuu safuu, yoo atuu durba morma lamaa taate osoo ilma koof si kadhee maal jettaree? jedhee gaafate. Mucaayyoonis tole jettee abbaan mucaas milkaay’ee “ Mucayyoo mucaaf akkuma seera fuudhaafi heerumaaaayyaafiabbootti itti kadhate,ittiis fuudhe.Mucayyoonis,durba morma lamaa taatee mul’atte, maatii mucaafi kan ishees gammachiifte jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex