Duula Bineensotaa

Posted by Admin on January 17,2023

| 680 Downloads

Dur akaakuu bineensaa hundatu walga’ii ba’e jedhan. Leencimmoo olaanaa hunda isaanii ture. Jennaan qamaleen kaatee “gooftaa koo gaaddisa qilxuu jala nu dhaqadhu, achi jala teenyee dubbannaa, aduuun ija nu balleessee achi jalatti dubbii sitti himnaa” jetteen. Ka’anii gaaddisa qilxuu jala dhaqan. “Qilxuu kanatti hirkadhuu taa’i, anis hirkadhee taa’een siif himaa, garuu bineensonni kanan sitti himu kana yoo dhagahan na ajjeessu” jennaan, “anuu sirraan dhoowwa” jedheen. Ishiinis akkas jettee itti himuu jalqabde.

“Kan jaldeessaa silaa hudduun akka biiftuuti, halaalaa mul’ata” jettee jalqabdee mudaa akaakuu bineeyyii hundaa waliin geessee itti himte. Booda gara qeerransaatti dhufte. “Meek kan sa’a koommoo naa himi” jedheen. “Ati sa’a otoo qabaatteeyyuu maaltu kajeela, akkuma munnee qeerransaati, munnee qeerransaa maaltu kajeela” jetteen jedhama. “Abalu munnee qeerransaati” jechuun isa ishiin jetterraa ka’e jedhama.

Boodarrattimmoo “meek kan gooftaa ilaali” ittiin jedheen. “Mee akkana achi garagalii” jetteen harkaan qaqqabdee kana durallee hin qabduu, gara fuulduraatti garuu munnaa’uun kee hin oolu” jetteen. “Karaa kana kunoo hin sodaachifti” yommuu isheen jettu, dudduuba ofirra garagaleen qabadha ennaa jedhu qilxuu gubbaa baate jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex