GAMNA MAALTU DHIBA

Posted by Admin on January 17,2023

| 480 Downloads

Waraabessaafi qamaleetu jiraayyu. Isaanis wal qabatanii biyyaa deeman. Oduma deemanuu, oduma deemanuu, biyya biraatii mana argatan. Waraabessi mana guddaa yommuu qamaleenimmoo mana xiqqoo jijjigduu argatte. Yommuu inni qotiyyoo argatu, ishiinimmoo harree argatte. Yommuu inni aalbee tokko argatu, ishiinimmoo baallee osiep into enem nestemuns baay'ee argatte. Yommuu inni ibidda tokkicha argatu eetieneedod jidesbbidi eettelep ishiinimmoo kasala baay'ee argatte.

Achumarraan, Qamaleen waraabessaan "maal sodaattaa," jetteen. "Leenca," jedheen. "Anillee yoo asiin dhufe asiinan badaa ati yoo karaa tokkicha kanaan sitti dhufe eessaan baddaa," jetteen. "Yookaan sin nyaadhaa, yookaan naaf geeddarii," jedheen. "Tole," jetteen. Koottu ammammoo, "sangaa kun cooma akka qabu ilaallaa," jetteen. "Akkamitti," jedheen. "Uleedhaan yommuu rukunnu ni beekamaa," jetteen. Achumaan qotiyyoo yommuu rukutan homtuu bahuu dide. Harree yommuu rukutan daaraan irraa bahe. Yommuu kana, "sangaan kiyya cooma qabaa," jetteen. Achumaan, "yookaan sin nyaadhaa, yookaan naaf geeddarii," jedheen. "Tole," jetteen. Achumaan, "ammammoo aalbeen tokkichi yoo doome kamiin qalattaa," jetteen.

Ammas, "yookaan sin nyaadhaa yookaan naaf geeddarii," jedheen. "Tole," jetteen. Achumaan, "ani ibiddi tokkichi yoo dhaame tokkichaan bobeessaa, ati tokkichi yoo dhaame kan biraan bobeessitaa," jetteen. "Yookaan sin nyaadhaa yookaan naaf geeddarii," jedheen. "Tole," jetteen. Kanumarraan mana ofiitti galan.

Ishiin sangaashii qalattee ibiddashii bobeeffattee, foon affeellattee nyaattee raftee bulte. Kana waraabessichimmoo baalleen qaluu dide,kasallis boba'uu dide. Ganama ka'ee manashii dhaqe. "Maali," jetteen. "Natti qorree," jedheen. Achumarraan, "taa'i," jetteen. "Lafee nyaadhu, animmoo injiraanan siif injiraa,' jetteen. Gogaa leencaa itti hodhuu calqabde. Itti hodhitee waraantee, "yaa waruu,' jetteen. "Yee!" jedheen. "Maal sodaattaa," jetteen." Leenca kana malee homaa hin sodaadhuu," jedheen. "Mee of duuba laali," jetteen. Yoo of duuba laalu gogaa leencaa argee, achumaan kaatee hallayyaa of gate jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex