HIRIYAAFI QARSHII

Posted by Admin on January 17,2023

| 192 Downloads

Yeroo durii nama garmalee dureessa ta'e tokkotu Yo jira ture. Namichi kun kan inni qabu qarshiifi loon baay'eedha. Manni isaas gammoojjii keessadha. Ollaas hin qabu ture. Manni fira isaallee isarraa fagoodha. Namichi kun dulluma jala akka ga'etti yaa Waaqayyo, horii koo kanaafi qarshii koo kana shiftaan otoo dhufee saawwan koo qalatee qarshii koo fudhatee, anaanis akka jaallate yoo na ajjeese, yoo na reebes, waan barbaade yoo na hojjete eenyu kootu na bira jira? Eenyu kootu na arga?" jedheetu yaade. Namichi kun otuma mala barbaaddatuu mala tokko malate.

Malli inni argate kunis, "waardiyyaa bitadheen akka qe'ee koof saawwan koo eegan nan godha," jedheetu malate. Mala kana haa malatu malee malli kun isa hin

baafne. Saamtuufi hattuun otuma waardiyyoonni isaa jiranii dhufanii dhufanii isaa gamsiisan.

Amma egaa waan malatu dhabee qarshii hamma jiru hunda walitti qabee dooccoo tokkotti naqee dhaqatee dhagaa jala dhoksee gale. Namichi kun tureetu dulloome. Gaafa dulloome booda waan tokko herreega. Waan inni yaades akkas ture. "Amma yoo ani du'e qarshiin koo kun inni ani bosona keessa dhokse achumatti hafa mitii?" jedhee yaade. "Firri koollee argee hin fudhatu qarshiin koo laga walakkaatti hafuushiitii," jedhe. Namtichi kun hiriyaa garmalee jaalatu tokko qaba ture. Hiriyaansaa kunis hiriyaa dhiiraati. Ka'ee, "hiriyaa koo kanatti yoon agarsiise innimmoo yoo ani du'ellee firakootti haa agarsiisuu," jedheetu hiriyaa isaatti qarshii kana iddoo dhokseeru itti agarsiise. Hiriyaan isaa kunis qarshii kana edda argee booda torban isaatti dhaqee jalaa fudhate Namichi abbaan qarshii kun edda hiriyaa isaatti agarsiisee booda kophaa isaa dhaqee gaafa ilaalu qarshii isaa dhabe. Achii galee otoo hin dutiin otoo hin aariin guyyaa lama bulee namicha hiriyaa isaa bira dhaqee waliin taphachaa oolanii yommuu galuuf gara mana isaatti qajeelu namichi abbaan qarshii hiriyaasaa sanaan akkana jedhee mari'aie. "Qarshii baay'ee qopheesseera, kanaafuu eddicha dhaqnee itti haa daballuu," jedheen. Hiriyaan isaa sunis, "tole," jedheetu qarshii isa jalaa hateeru deebisee iddoosaa kaa'eef. Namtichi abbaan qarshiis beellama isaa dura dhaqee gaafa ilaalu qarshiisaa argatee fudhatee gale. Hiriyaan kana nama hojjeta jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex