JALDEESSAAFI QEERRANSA

Posted by Admin on January 17,2023

| 262 Downloads

Yeroo durii qamalee, jaldeessaafi qeerransatu jiru turan. Yeroo kana qeerransi gooftaa hunda isaanii ture. Otuma wajjin jiraatanii gaaf tokko qeerransi ijasaa dhukkubsatee ciise. Yeroo kana qamaleefi jaldeessi gammadanii waliin otoo abshaalummaadhaan qeerransa bira dhaqxee, "akkamii, jiraatanii qamaleen waa siniif wayyee?" dubbisuuyyuu dadhabde jettee gaafannaan "na kaa," jedhee gaafate. Qamaleenis, "anoo nan taa'a mitii, sinumaafin mana beekaa dhaqee isiniif gaafadhaa," jette. Yeroo kana innis "maalidha naaf dhageessettaree yaa qamuu?" jedhee gaafate. Ishiinis yeroo kana "Walnyaachisa firaa taati malee jaldeessa qalanii lafee sammuu isaa keessaa baasanii yoo inni goge caccabsanii ija ofiitti yoo naqatan namaaf wayya," jettee qeerransicha boraasiftee teessi. Yeroo kana jaldeessis dhufeetu, "yaa gooftaa, akkam siniif wayyee?" jedhee gaafate. Yoona kana qeerransis "qamaleen na boraasifnaan naa wayyee, yoo ati na booraasiftemmoo nan fayyaa," jedhee itti hime.

Jaldeessis dhugaa se'ee hoggaa inni boraasisuu dhaqu qeerransichi jaldeessa sana qabee nyaate. Akkaataa kanaan jaldeessiifi qeerransi diina ta'anii hafan jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex