Lafaa fi Illeettii

Posted by Admin on January 17,2023

| 362 Downloads

Lafaafi illeettiitu wajjin maabara dhuga ture. Dabareen "xuwwaas" dura lafa ga'e. Illeettii itti aansee ga'e. Laftis akkuma fudhattetti kaffalte xuwwaa ishee ofirraa baaste jechuudha. Illeettiinimmoo, "ani barana hin qabuu naa kaffalii," jetteen. "Tole yoo barana rakkoo ta'e siifan kaffalaa, atimmoo sadaffaarratti kaffaltaa," jetteen. "Tole," jetteen. "Amma kaffalee, sadaffaarratti yaa illeettii naa kaffali kaa xuwwicha," jetteen. "Yaa lafaa ani barana rakkoo keessan jiraa, barana silaa hin du'uu na dhiisii," jetteen. Amma diddee kaattee, kaattee dhokatte. "Laftis yaa illeettii maaloo hin kaffaltuuree?" jetteen. "Utuma diddee baqaaf kaattuu sombaa dhoote," jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex