Leencaa fi Re'ee

Posted by Admin on January 17,2023

| 275 Downloads

Bara durii leencaafi re’een waliin duuluuf, waliin deemuuf mari’atan. Re’eenis waan kana shakkitee, “Ani hoo si hinamanuu, akkamiin siwajjin duula? “ jetteen. Leencis deebisee “Si hinyaadhu “jedhee kakateef. Kakuun kunis, “Yoon si nyaadhee dhalakoof haa ta’u jechuun erga kakatee booda waliin deeman.

Itti fufanii osuma deemanii re’een gammoojjii keessa baala funaannachaa deemti. Leenci garuu waan nyaatu tokkollee hin qabu ture. Osuma deemaa jiranii laga guddaa tokko biraa ga’an. Laga kanas, re’een salphumatti utaaltee yeroo ceetu leenci garuu, annisa ittiin utaalee sana ce’e waan dhabeef dadhabe. Lagarra maraa oolee achumaan re’ee kana nyaachuun qaba jedhee yaade. Kana booda re’ee sana waamee “yoonan kakuu sana diige maalan ta’aa? jedhee gaafate.

Re’eenis deebistee “lakkii obboo guddaa dhala keef hintolu “jetteen. Innis deebisee, dhala koof jedheen ani amma du’uun qabaa, jedhee laga gamatti utalee ishee nyaachuuf yoo jedhu, bishaan keessatti lafa dhahe. Osuma du’uuf wixxirfatuu “raajii na goote dhala keef malee si hingahu naan hin jennee?” jedheen. Isheenis, “Abbaan kee waan oole maal itti beekta ?” jetteen jedham


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex