Leenca Qeerransaa fi Waraabessa

Posted by Admin on January 17,2023

| 233 Downloads

Dur dur leenca, qeerreensa, Warabeessaafi harreetu waliin adamoo deemaa ture. Guyyaa sadiif walitti aansee homaa dhabanii qoonqoon isaanitti taphatte. “Akkamitti akkana ta’a nu keessaa namni cubbuu hojjete tokko jira ta’a malee akkamitti guyyaa sadiif adamsaa oollee waa tokko dhabna? Rakkootu jira malee waaqni akkamitti nutti garaa jabaata“jechaa gumgumuu jalqaban. Kanumaan tokko ol utaalee cubbuu keenyaaf jalaa ka’ii gaafachuu qabna jedhe. Kan biraas “Eeyyee, sirrii jette,” jedhee jalaa qabe. Hundinuu yaada kanarratti walii galan.

Dursee leenci faxuulaatti cubbuu kanaan dura godhe himaachuutti ka’e. Natu cubbuu godhe. Gaaf tokko Jabbi xiqqoo tokko ganda keessatti argadheen kiyyeessee qabadhee nyaadhee. Ergasiisii oggaan beela’e ari’ee qabannaan hinumaan nyaadha, “Jedhee Jarri kuun fuula leencaa laalanii ija keessa walis ilaalaa, mataa raasaa, “miti, kunimmaa cubbuu miti “jedhan.

Achumaan qeerransi quqqufa’ee waan godhe himachuutti ka’e. “Jireenya koo keessatti cubbuu suukaneessan godhe nan qaba, gaaf tokko sulula keessatti Re’ee kophaatti baate tokko argadheen qabaadhee nyaadhe, “jedhe. Jarri kuunis qeerransa ija keessaa laalaa moccorsaa isaa san yaadachaa ija keessaa wal ilaalati. “Miti kunis, cubbuu hin qabu “ jedhan.

Sadaffaarratti waraabeessi jalqabe. “Eeyyee, anis cubbuu godhee tokko jira, guyyaa tokko mana namaa dhaqeen hindaqqoo namaa qabadhee fudhee deemee nyaadhe,” jedhe. Jarri kuun, “Kunis cubbuu miti “jedhan ajaa’ibsifachaa.

Dhumarratti, dabareen harree ga’ee harreenis cubbuu ishee himachuu kaate, “yeroo tokko namni baa’aa qanqallaa tokko ta’u natti fe’ee karaarra na oofaa jiru namaan walitti dhufee dhaabbate haasa’aa jalqabnaan amma inni dhufutti karaarra goree marga bubbutadhee achumataan fe’iinsi sun natti ulfaannaan ittiin ciise; jireenya koo keessatti balleessaa akkasii gochuu koo naan yaadadha” jette.

Amma marri isaaniyyuu usanii harree laaluutti ka’an. Hidhiifi gurra ishee buustee waan isaan jedhan dhaggeeffachuutti kaate. Achumaan hundi isaaniituu akkuma nama aaree mataa dalga raasaa, “kana cubbuun, cubbuu hamaa! Sababni rakkina keenyaa sii jechuudha,” jedhanii hundi isaanituu, “Harreerratti yaa’anii kukkutanii ishee nyaatan” jedhama


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex