Mala Abbudduu

Posted by Admin on January 17,2023

| 611 Downloads

Nama abbudduu jedhantu jiraayyu. Namni kunis Nama amma quba abbudduu ga'aayyu. Obbolaas lama qaba. Isaanis furdaafi dhedheeraadha.

Gaaf tokko sadi ta'anii odoo deemanuu yaanni tokko dhufeefi ture. Yaanni sunis hanna ture. Achii obboleeyyiin abbudduu dhedheeraan lamaan sun "abbudduu koottu qotiyyoo hannee qalannaa," jedhanii itti himan. Abbudduunis silaa kormaa, dafee odoo duubatti hin jedhiin tole jedheen.

Achumaan odoo deemanuu galgalaa'e. Kanaaf foonaa dureessa tokkootti abbudduu gowwomsanii akkana jedhaniin." Abbudduu ati xiqqoo waan taateef waan quba abbudduu geessuuf foonaa kana seeniitoo qotiyyoo gabbate laalii fuudhii," jedhanii ergan. Abbudduunis odoo hin sodaatiin foonaa sana seente. Akkuma seenteen qotiyyoon lachuu gabbatanii jiru. Kan fuutu walii wallaalte. Achumaan Achumaan foonaa keessa dhaabbattee "bulleedhamoo dullacha bulleedhamoo daalacha" jettee lallabde.

Achumaan warri dureessichi maaltu foonaa keenyaa lallabaa jedhanii karra bananii ennaa gadi ba'anii laalan homtuu qe'ee isaanii keessa hin jiru. Kunis waan amma quba abbudduu geessuufuu isaanitti hin mulattu, isaanis deebi'anii manatti ol galan.

Obboleeyyiin abbudduus burreedha jedhanii itti himan. Achumaan abbudduun qotiyyoo burree foonaadhaa baaftee fudhattee deemtee gaattiraa guddaa jalatti sadi ta'anii qotiyyicha qalan. Achumaanis abbudduun odoo hin boqotiin ammammoo buqqee dhadhaafi barbaree fuudhi jedhanii manuma saniitti ergan. Eshiinis waan hamma quba abbudduu geessuuf balbala cufame seentee buqqee barbareetimoo buqqee dhadhaati, jettee lallabdee gaafannaan isaanis buqqee barbareeti," jedhanii itti himan.

Achumaan warrichi, "maaltu diinqa keenyaa akkana godhaa," jedhanii ol itti seenan. Ammas ishiin hin mul'attu. Dhabanii deebi'anii taa'an. abbudduun buqqee dhadhaa isaaniifi buqqee barbaree Achumaan lafarra harkiftee odoo hin deemiin dura barbaricharraa qonxortee dhaqxee abbaa manaatiif haadha manaa walitti naqxe.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex