Marii Harree fi Saree

Posted by Admin on January 17,2023

| 400 Downloads

Harreefi sareetu "kaanee biyyaa baana" jedhanii walmari'atan. "Sa'aaf qixxaa tolchanii kennan, fardaaf garbuu kennan, garuu oogdiidhaa kan xaafii guuru, gabaadhaa kan soogidda fidu ana, soogidda naa hin kennan, maraanu anumaa naa gamte, daaraa gangaladheen biyyumaan baha," jette harreen.

"ljoolle," jettee sareenimmoo. "Anis qotiyyoo isaanii halkan kan eegu ana, kan marsee qotisa isaanii eegu ana, akkuman bututettan bula, ofii aannan, marqaa itti dhahan, ana duwwaayyuu garaa na hin guutan, cabsanii natti darban, anis akkanattan gadi qabamee jiraadhaatii biyyaa haa baanu," jettiin.

Kanumaan lamaanuu walfudhatanii qajeelan. Adeemaa oolanii galgala lafa namni hin jirre bosona tokko keessa ga'an. Hoggaa ga'an, "kottu egaa as silaa namni hin jiruu, bineensi nu nyaataatii, asuma haa bulluu," jedhan.

Achi buluuf buufatan. Harreen marga dheeddee bishaan achi jiraa dhugde. Sareen maramee ciise. Harreen erga quuftee booda, "nan halaaka," jette. "Lakki nyaataan nutti dhufaa hin dubbatiin," jennaan," ani quufee danda'ee hin obsu," jettee halaakte. "Deemtee cuffattee cuffattee ammas nan halaaka," jette. "Lakkii kan duraa ammaammoo asan jira dhageessisuudha, kan jechuudha," jedheen. Diddee ammas sadaffaa itti dabalte. "Na qabadhu jechuu keetii," jedheen. Akkuma sareen sodaate waraabessi hoggasuma dhufee, laph! ishii godhe.

Waraabessi ishii lafaan dhahee raawwatee, sareedhaan atiwoo maali, maal hojjetta?" jennaan, "mittaa akkan baasuuf wajjiin na ergan," jedhe sareen. "Mittaa baaftaa? ee! mee baasikaa," jedheen. "Eegasuu kan biraatis jirtii garas taa'aa eegaa," jedheen. Kana godhee raawwatee, onnee, tiruu, ija, kalee lamaan nyaatee foon kaan immoo guuree awwaale. Ka'anii deebi'anii, “ni dhabdanii? kottaa kaa, maarree, mee onnee fidi?" jedhe waraabessi. Sareenis yoo deebisu, "erga "erga onnee qabaattee isinitu irra guddaadhaa, maaf of nyaachifti, onnee hin qabdu ishiin," jedheen.

"Tiruu fidi" jennaan, "kalee galgala tirattee thin deemtuuyyuu utuu tiruu qabaattee" jedheen. "Kalee fidi" jennaan, "kaleessumaa maaf as oolti eega kalee qabaattee," jedhee deebise sareen. "Gurrashii," jennaan, "gurraa keessan otoo dhageessee maaf as teessii?" jedhe. "ljawoo?" jennaan, "ija erga qabaattee karaa hin deemtuuyyuu?" jedhe sareen. Kana erga godhee booda, kan hafte garaacha itti kennee, isaan geggeessee ofii ganama achii guurratee sigabaa gale. Sareen sigabaa galuun gaafas dhufee, dhufee, harreen nyaatamtee inni fayyaa hafee, jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex