Namoota Sadanii fi Maatii tokko

Posted by Admin on January 17,2023

| 242 Downloads

Guyyaa tokko manguddoonni sadii daandiirra osoo deemanii mana citaa bareedaa tokko arganii itti goran. Achi gahaniis, balbala rukutan. Dubartiin tokko balbala saaqxe. Manguddoonnis, “Maatiin keessan marti mana keessa jiruu?” jedhanii dubartittii gaafatan.

“Amma anaafi haadha abbaa warraa koo qofatu mana keessa jirra; abbaan warraa koofi daa’imman gara galgalaa dhufu,” jette. Dubartiin deebistee, “Waan baay’ee dadhabdan fakkaattu, mee nyaata isiniif fidaa ol seenaa boqodhaa,” jetteen. Isaanis, “Hinbeelofne; hoomaa hinbarbaannu; hanga galgalaatti asuma turra,” jedhanii ol seenuu didanii ala gaaddisa muka jala taa’an.

Manguddoonni sadan muka jala ta’anii aara galfachaa osoo jiranii, daa’imman abbaa isaanii waliin gara manaa dhufan. Haati warraas wanta ta’e hunda abbaa warraatti erga himtee booda, akka jara dubbisu gaafatte. Innis, manguddootaan “Baga nagaan dhuftan,” jechuun mana akka seenan affeere. Maatii guutuun irra deebiin manguddoota gara manaatti affeeran. Manguddoonni sadan keessaa jaarsi tokko, “Dhiifama, nuti marti mana keessan seenuu hindandeenyu; nu keessaa nama tokko filachuu qabdu,” jedhe. Maatiin waan jedhame kana wallaalanii osoo burjaaja’aa jiranii, jaarsichi tokko harka baasee, “Ani jaalala; yoo jaalalaafi nageenya waaraa barbaaddan ta’e ana filadhaa,” jedhe. Itti aansee, jaarsi biroon harka baasuun, “Ani immoo qabeenyadha; ana yoo filattan nibadhaatu,” jedheen. Manguddoo inni sadaffaanis harka baasuun, ‘’Ani milkaa’ina; ana yoo filattan wanta hojjattan hundaan nimilkooftu,” jedheen. Dhumarratti, mangudoonni sadeenuu ‘’Amma filannoowwaan dhiyaatan keessaa nama tokko filadhaa; namni isin filattan sun mana keessan seena,’’ jedhaniin.

Maatiin namoota sadan keessaa tokko filachuuf marii adeemsisan. Haati warraa milkaa’ina affeeruu barbaadde. Abbaan warraa immoo, milkaa’ina diduun qabeenya affeeree addunyaarratti nama sooressa ta’uun beekamuu barbaade. Daa’immaniifi akkoon isaanii jaalalaan jiraachuuf jaalala affeeruu barbaadan. Sana booda, maatiin martii marii yeroo muraasaaf eega gaggeessanii booda, fedhii ijooleefi akkoo guutuuf jecha jaalala affeeruuf murteessan. Kana booda, gara manguddootaa deemuun jaalala affeeranii akka isaan wajjiin turan gaafatan. Yeroo kana dhagahan manguddoonni sadanuu gammadanii mana ol seenan.

Manguddoonni sadan maatiidhaan, “Osoo filannoon keessan jaalalaan ala kan biraa ta’ee, nama isin filattan qofatu isin waliin taa’a ture. Amma garuu, milkaa’inniifi qabeenyi jaalala faana deemu; bakka jaalalli jiru qabeenyis milkaa’innis jira,” jedhan. Kana booda, maatiin milkaa’ee badhaadhinaafi gammachuun jiraachuu itti fufan jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex