Allaattii fi Lukkuu

Posted by Admin on January 17,2023

| 137 Downloads

Alaattiifi Lukkuun wal wajjin jiraatu turan. Waan qabanis wal gargaaru turan. Yeroo baay'eef meeshaa mana keessaa qabanis walii ergisaa jiraatanii gaaf tokko lukkuun mana allaattii dhaqxee lilmoo ergifatte. Erga ergifattee dhimma ishii ittiin baatee booda bakka tokko keessee achumaan irraanfattee badee hafe.

Allaattiinimmoo sababa lukkuun lilmooshii galchuufii diddeef gaafachuuf mana lukkuu dhaqxe. Lukkuun akkuman dhufee ulfinaan ergifadhetti ulfinaan sii fidaatii galii," jettee allaattii galchite.

Allaattiinis isa lukkuun jette dhugaa seetee gara mana ishiitti yoo galtellee lilmoon dhufuufi dide. Akka lukkuun ishii gowwoomsite hubattee mana lukkuu dhaquudhaan "attamitti akkas na gotaa," jettee gaafannaan lukkuun sodaafi naasuu guddaan ishii qabee akkas jettee deebifte. “Yaa Obboleettii koo lilmoo kee sii fiduudhaaf jedhee fuudhee ka’ee balbala duratti gufuun na dhahee gate” jetteen. Kanaan booda allaattiin lukkuu kakkabaltee, “naa fidi amma” jetteen. Garuu lukkuun kennuufii hin dandeenye. “Lilmoo koo naa hin fiddu taanaan yennaan deebi’ee dhufu lubbuu keen balleessa” jettee akeekkachiifteenii addaan bahan.

Kanaaf lukkuun otoo allaattiin dhuftee lubbuushii hin baasiin dura ilmooshii barbaaddee gashuuf lafa haati jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex