Gudii

Posted by Admin on January 17,2023

| 95 Downloads

Namicha tokkotu niitii qaba ture. Ishiinis sanyoo bartee isa jibbitee jennaan gaaf tokko ka’ee, “galaa naa glaasii, ka’een badaa” jedhee jennaan galaa kana glaafteefii innis ka’ee qajeele. Otuma adeemuu bosona tokko keessatti hoolaa korbeessa tokko argee hoolaa sana duukaa qajeele. Hoolaan sunis arreedee gara mana isaatti galee jennaan namichi sunis arreedee duukaa manichatti gale. Mannis sunis kan bulguuti ture.

Bulguttiin sunis dhirsa hin qabdu. Ijoollee lama qabdi. Yeroo namichi dhaqu mana hin jiran ture ijoolleen lamaanuu. Haati isaanii garuu jirti. Ishiinis namicha argitee “otoo ijoolleen mana jiru ta’ee si nyaatu” jettee jennaan innis, “maalan godharee niitii kootu sanyoo bartee manaa na ariitee” jedhee ishiitti himate. Boodas Gudii kan jedhamtu mana bulguu jirtii kaatee jaartiin bulguu, “Gudii” jennaan “Oo koo” jette. Gudiinis siree jalaa owwaatte. “Koottu yaabbadhu” jette. Gudiinis kaatee ibiddarra teessee, “danfi” jennaan danfite, “marqi” jennaan marqitee, “bu’I” jennaan buute. Namichis sunis taa’ee ilaalaa “maalidha?” jedhee gaafate. Jaartiinis “Gudii fudhuutii galii, kan Gudiin qabdemmoo naaf ergi” jetteen.

Namichis ka’ee Gudii fudhatee galee niitii isaatiin “yaa intaloo anoo waa fideen dhufe” jedheen. “Anoo Gudiin fidee dhufe” jedhee ka’ee “Gudii” jedhe. “Yoo koo!” jetteen. Gudiinis kaatee “yaabbadhu” jedheen yaabbattee “danfi” jedhee danfitee “marqi” jennaan marqite, ba’i jennaan baate. Nyaatanii ka’anii booddee niitiisaa manatti dhiisee ka’ee qonna deeme. Achumaan inni durbaree jiru har’as ka’ee dhufee, “innoo waa fidee dhufee” jettee itti himnaan “maalidha?” jedhee gaafate. Ishiinis kaatee “Gudii koottu” jennaan Gudiin yaabbattee “danfi” jennaan danfitee, “marqi” jennaan marqitee, “ba’i” jennaan Gudiin ba’uu didde. “Maal hin baatuu?” jettee harka ishiitiin irraa fuudhuuf yommuu harkaan qabdu harka ishii qabattee “maal si qabattee?” jedhee sanyoon ishiis irraa qabuu dhaqee jennann isas qabatte. Abbaan manaa gaafa qonna oolee dhufu niitiin isaafi sanyoonshii ni taa’u “Gudii niitii koo naaf gadhiisiitii namicha fudhuu sokki” jedheen. Gudiinis fudhattee sokkite jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex