QURRUU

Posted by Admin on January 17,2023

| 253 Downloads

Jabana durii jedhan sareen takka rimooftee bakka itti dhaltu dhabde. "Yoon bool'atti dhale waraabessatu nyaata, kanaafuu, eessatti dhalu?" jettee cinqamte. Kana booda "mukarrattan dhala," jettee muka yaabdee sagal dhalte. Waraabessi galgala dhufee, "yookan nan yaabaa yookan nan muraa tokko naa buusii," jennaaniin sareenis ilmooshii afaan keessa dhungachaa tokko gadi buusteef. Waraabessis nyaatee fixee sokke.

Ammas bariisaa dhufee, "yookan nan yaabaa yookan nan mura tokko naa buusii," jedheen waraabessi Sareenis akkuma silaa afaan keessa dhungachaa ilmooshii gadi buufteef. Otuma jettuu sagal keessaa saddeet fixxee tokko hafte. Kana booda Qurruun dhuftee, "ijoolleen kee eessa dhaqxee?" dhaqxee?" jettee gaafannaan, "Waraabessatu fixee," jetteen. "Akkamitti?" jettee gaafannaan, "yookan nan yaabaa yookan nan muraa naa buusi" jedhe jettee deebifteef sareen. "Lammata yoo inni dhufee naa buusi, jedhe hin buusiin," jettee Qurruun biraa sokkite.

Kana booda waraabessi akkuma mi'eeffatetti galgala dhufee, "yookaan nan yaabaa yookaan nan muraa naa buusi," jennaaniin sareenis, "yaabdus murtus hin buusuu," jetteen.

"Kanammoo eenyutu siif malee," jedhee gaafannaan, "Qurruudha" jetteen sareen.

Waraabessi akka durii ta'uufii dinnaan dhiisee sokke. Otuma deemuu Qurruun huuruushii lafa keessa keessee osoo waa nyaattuu duubaan ba'ee qabate.

Kana booda, "sin nyaadha" jedheen Qurruudhan. Qurruunis, "silaa na nyaattaa mitii?" jennaaniin "Eyyeen!" jedheen. "Egaa baraaf sii tolaatii Waaqatti ol na darbadhuu afaan na jala qabadhu," jetteen. Innis akkuma Qurruun jetteenitti Waaqatti ol darbatee afaan jala qabannaan udaan afaan keessa buuftee jalaa bararte jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex