SHAMARREE HAMTUU

Posted by Admin on January 17,2023

| 129 Downloads

Kaatee mucaan tokko warrashii jalaa baddee bool'a keessa buutee achitti mixiin ishii nyaannaan waraabessa waammatte. Waraabessi sunis dhufee baasee, "ani nan si nyaadhaa jedheen.

Mucaan immoo achumaan "akkasitti mitii kan nama nyaatan," jetteen. "Obbo guddofaa fira itti waammatanii muka guddaa jala nama kaayanii adiitti hennaa firri walgahu nama nyaatuu," jettee jennaan waraabessichi sunis dhugaa se'ee muka jala ishii kaayee firasaa waammachuu deeme. Ishiinis muka yaabbattee otoo teessuu waraabessichi dhufee ishii waamnaan jalaa owwaatte. Achumaanis "qophaayi egaa afaan kee keessan bu'aa" jetteenii sobdee dhagaa afaan keessa buuftee jennaan

waraabessichi du'e.

Ganama namichi tokko ka'ee dhufee, "namicha nanaa muka kanarraa na buusii," jennaan namichis buusee fudhatee galee gara qotisaa fudhatee dhaqe. Namichi otoo facaasaa jiruu sanyiin hanqannaan, "mucaa nanaa mee dhaqii sanyii naa fidii" jennaan dhaqxee "irbaata naa fidii jedheeraa," jettee haadha manaatti himte. Haati manaas irbaata ergiteefii jennaan mucattiin immoo nyaattee bobbaa keessa gootee namichaaf geessiteef. Namichis, "kanuma ergitee," jedhee, "deebisii gashii" jedheen.

Mucaanis karaatti keessaa dhiqxee gashite. Haati manaas, "nyaatee?" jettee jennaan "eyyee, naqa lamayyuu afaan na kaayee," jetteen. Namichis mucaa sana ammas waamee, "loon yaasi jedhi aayyoo keetiin,' jennaan mucattiin luka jabbootaa kukkuti jedheera," jettee itti himtee jennaan haati manaas kukkutte.

Abbaan manaa dhufee, "maaliif kana gootee?" jennaan "situ jedhe jettee mucattiin sun natti himte mitii?" jetteen. Achumaan namichi aaree haadha manaasaa sana ajjeesee, "yee intaloo, dhaqiitii warra ishiitiin duute jedhi itti himii," jedhee erge. Mucaan sunis dhaqxee "intalli keessan deesseettii," jetteen.

Warri ishees dhuguma se'anii qophaa'anii nyaataaf dhugaatii qabatanii qajeelan. Mucaan sun booda karaatti "kanin isiniin jedhe isinii galeeraa?" jetteen. "Maali kan ati jette?" jennaan "anoo intalli keessan duuten jedhe jetteen. Achumaan naasuudhaan waan qaban hundumaa lafa naqanii sokkan.

Achumaan ka'ee namni tokko fardaan itti dhufee jennaan mucaan sun, "mee haraqee kana lama fudhaa," eeribe eeligie smunsx jetteenii taa'ee fudhate. "Mee farda keessan kennaamee," jettee irraa fuutee yaabbattee sokkite. Namichis iyyaa teellaa qajeele. Namoota warra karaarraa haamaa haamaanitti dhaqxee, "namichi maal jedhaa?" hennaa ittiin jedhan, "mullicha itti naa hammaaraa jedhe innoo," jette. Kanumaan namichis, lamaanan farda koo gurguradhee?" jedhee kanumaan "wayyoo, haraqee malakkee lamaanan farda koo gurguradhee” jedhee kanumaan gaddee taa'e. Kana boodas, “anaaf haraqeen gumaadha," jedhee "yoon lammata dhuge karaa fincaanii dhiisee karaa bobbaa haa ba'u," jedhe jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex