Waaqaa fi Gaangee

Posted by Admin on January 17,2023

| 384 Downloads

Gaangeetu quufa baay'ise jedhan. Quufarraan kan ka'es Waaqayyoon dhiitte. Waaqayyos ol ba'e, ol fagaate. Waaqa sana keessaas bineensi hin yuusa ture. Gaangeenis bineensa sana hin beektu, harreenis hin beektu. "Maaluma kan irra kana keessaa sagalee miidhagaa akkanatti bookkisu kun, otuma Waaqni ijaan nu agarsiisee," jedhanii Waaqa kadhatan. "Mee bineensuma sagalee beeknu kana nu agarsiisii," jedhan. "Lakkii yaa harree koo, namichi sagalee miidhagu kun yoo gadi bu'e fira hin ta'uu, diina ta'aa, bu'uu isaa hin kadhatiin," jedheen. "Lakkii ni firoomfannaa nuu buusii," jedhaniin. "Tole egaa gidduu kana eeggadhu" jedheen. Xob! godhees buuse. Ishii bishaan dhuguudhaa achi laga bu'u, isaa reefu bu'ee bishaan dhuguudhaa dhaqu walitti dhufan.

“Akkam? akkam?” jedhanii nagaa walgaafatanii, "eessaa deemtaa?" jedhee gaafate inni Waaqaa dhufe. "Biyyi kiyya asuma," "eenyuree maqaan kee?" jedheen. Harrikko kaa! Harreedha, atiwoo bineensa. eessaa dhuftaree?" jette. "Waaqaan dhufee," jedhe. "Akkamiin biyya keenya dhufuu dandeesse?" jedhee gaafate harreen. "Harrikkoo harree kan jedhamu, kan sagalee bareedu, yaa Waaq nuu buusii," jennaan, "Waaqni na buuse, harrikkoo sanallee ani hin beeku, Rabbi yoo na barsiise malee, sv keessummaa ta'ee har'uman mul'adhee," jedhaan bineensichi. Ahaa! ahaa! bineensi sagalee miidhagu sunrisesi'ii? si'ii? ajettiin. jettiin. Anuma. "Harrikkommoo kan harreedhaa, mootiin anuma. Maalooree attamitti walbarraree? walbarraree? Walbarraamii? Wajjinuu hin taphannaamii? Biyya wal barsiifnaamii?" jettiin harrikkoo. "Tole!" attamitti taphatanii?" jedhaan.

“Walitti kolfanii, durdurii odeessanii taphatan,” jettiin. "Nuti warri bineensaammoo taphni nuti beeknu wal'aansoo walqabatanii walkuffisuufa'i kan biraa hin beeknu," jedhaan.

Hin sodaanna tapha akkasii. Maal na sodaatta? Gaafa kee kanaan na waraanta jedheetan sodaadha. Yoo nama waraane nama ajjeesa. Inni nama hin ajjeesu teepha. Qabee ilaallaan hin laallaafa. Ani waraanan se'e walitti hin hiiqnuuree? Tole hin hiiqna. Amma garaa isaatti ishii nyaachuu yaade. Kanaafis sababa barbaade. Amma ishiin isa gajjallaadhaa bishaan dhugaa turteeyyu, inni gararraadha jira. "Maaliif bishaan borcitee natti booressitaa," jedheen. Amma calluma jettee, lagaa baate ishiin. Innis biyyi kanshiiti jedhee dhiisa. Ishiinis qarreetti baatee fincoofti.

Hoggaa fincooftu sana fincaan ulattee huuruu ishii ol qabdee hidhii ishii bilxix goote. "Sirumaa ammammoo natti kofaltaa, inshaallaa harrikkoo!" jedhe. "Duruu danbiin keenya kanuma sitti hin kofalle," jette. "Hin kofallee? Eeyyee, danbiin keessan kanumaa?" jedhaan. "Eeyyee! yaa waruu yoo nyaatte na nyaadhu malee, sababii natti hin guuriin ani lola kee hin qabuu," jette. "Erga lola hin qabaannee koottu kaa wal'aansoo walqabannee taphannaa, abbaa mo'u ilaallaa," jedhaan. "Tole!" jettee tapha wal'aansoo calqaban. Sobee humna ishii arguudhaaf jalaa kufe bineensi. Yoo kufu, "narraa ka'i kaa," jedheen. "Tole!" jettee irraa kaate. Ammammoo galagalchee irra aane.

Ammammoo ishiin dabaree ishee “narraa ka’i” jetti. “Allama sadii walirraa kaanee. Kanaa ol walirraa ka'uun hin jiru, handhuura seenanii walirraa quncisuudha biyya keenyaa akkasii,” jedhaan. "Biyya keenyaammoo wal nyaachuun hin jiru walirraa ka'u malee narraa ka'ii," jetteen. Dide. "Anumatu ofitti si kadhatee, yoo nyaattes nyaadhu malee, maalan godharee," jetteen. Innis otuma ishiin watwaattuu nyaatee fixe, jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex