WALDAA BINEENSAA

Posted by Admin on January 17,2023

| 757 Downloads

Duratti leenca, qeerransa, waraabessa, bofa ta'anii "maabara" galan. Yoo galan, amala isaanii himataniitu. Leenci akkas jedhee himate, "ani namatti bu'ee hin beeku, namatti bu'uu hin jaaladhu. Kanaaf natti hin bu'inaa," jedhe.

Qeerransimmoo, "maqaa koo hin dhahinaa, ani waan maqaa koo dhahu hin Waraabessimmoo dabareen isaa geenyaan, "ani du'aa jaaladhu," jedhe. arginaan waan bira hin dabarreef yoon barfadhe dhiifama naa godhaa," jedhee himate. Isa dhumaa boftis "ani nama mataa koo na xuqu waan hin jaalanneef mataa koo nan tuqinaa," jedhee himate.

Gaaf tokko walgayii qabu turan. Waraabessi barfatee dhaqee maaliif barfatte?" jedhanii gaafatan. "Ani waan du'e argadhee otoon nyaadhuu barfadhe," jedhee qeerransatti orisaadhaan hime. Qeerransis, "maqaa koo hin dhahiin hin jennee," jedhee hudhee qabatee otoo wal gangalshanii leencatti bu'anii jennaan, "natti hin bu'inaa hin jennee," jedhee lamaan otoo gangalshuu bofarra ejjete.

Kana booda bofti gaggabee walitti maramee leenca iddee ajjeese. Dhumarratti hunduu du'an jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex