Warrooma

Posted by Admin on January 17,2023

| 309 Downloads

Leencatu ilmoon shan jalaa du'e. Ilmoon jalaa duunaan harmi mirgisee dhiphise. Leenci biraammoo ilmoo dhale. Ilmoo isanirraas haati duute. Ishiin immoo aannan dhabde. Haati harma keessaa kan hodhuuf dhabde kuniifi ilmoon kan hootu dhabde kun daggala keessa utuma adeemanii walitti bahan. Ilmoon sunis haadha koon argadhe, jettee jala buute, haatis ilmoo koo kan duute sanan argadhee jettee gammadde. Harma ishiis kenniteef. Dhukkubni ishii sunis hin ba'eef. Kan beelofte sunis qoonqoo baatee ush, jette. Achumaan ilmoon gandaa sun aannan waan hooteef odoo hin dhaliin haadhaafi ilmoo ta'an.

Gaafa kaan guddatee, "sin hiriyyaa godhaa, wajjin "Maaloo ilma koo si guddisee rafnaa," jedhaan. raawwadhee ilma si godhee deebitee niitii na godhattaa, seera miti, kan biraatan siif barbaada malee, ani siif ta'uu hin danda'u," jettee diddi. "Kan biraammoo naa barbaadi kaa ani haa argadhu malee dhimma qabaa," jedha. Ilmoo leencaa dubara dhaqxee barbaaddee walitti isaan fiddee niitii fuusifte. Haati dhaltee ilma niitii fuusifachuun, heerumsiifachuun daggalaa dhufee kanaan baramee, fuutiifi heerumni uumaa ta'uun kanumarraan ka'e, jedhama.


Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex