Oduu Durii Afoola Afaan Oromoo / Oromo Folktales /

About Oduu Durii / Folktales /

Folktales are traditional stories that have been passed down through generations, typically orally. They have all sorts of different versions depending on the cultural context or the region where it's being told, making it an intriguing subject of study. Generally speaking, these stories illustrate elements of human nature, providing insights and lessons for children yet are also enjoyed by adults. Folktales typically feature a cast of diverse characters, many of whom are anthropomorphic animals or other creatures of the natural world. They usually exemplify some moralistic lessons or reflect the societal customs of the time and culture.


Oduu Durii or durduri is one of the most popular and educational folklore of the Oromo people and its main goal is to pass on about the past generation in an entertaining and unforgettable way. We grew up with a lot of myths as children because we are more likely to retain what we were told as children.


We cordially invite you to the following old stories and we want you to share us your thoughts and memories.

Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

Gowwummaa

Posted by Admin 2023-06-07 10:03:07

| 501 Downloads

Abbaa warraa fi haadha warraa gowwaa fakkatutu jira ture. Haati warraa maatiin ishee du’anii jiru. Gaaf tokko aabbaan warraa imaltuu (diida) deemanii turan. Gurbaan haxxeene tokko gara warra maatii gowwaa kana dhaquuf murteeffate.

Read Online

Qocaa fi Illeettii

Posted by Admin 2023-06-07 10:01:20

| 506 Downloads

Qocaafi illeettiin osoo waliin jiraachaa turan guyyaa keessa gaafa tokko waldorgommii  fiigichaa waamaman. Kanumaafuu waldorgommicha adeemsisuf qophaa’an.

Read Online

Kanniisa Jaldeessaa fi Qamalee

Posted by Admin 2023-06-07 09:59:46

| 477 Downloads

Bara durrii kaannisa, qamalee fi jaldeessa ta’anii tokkummaadhaan Afooshaa (Iddirii) dhaabbatanii waliin jiraachaa turan. Waldichis, afeerraa nyaataa fi dhugaatii qaba ture.

Read Online

Qocaa fi Allaattii

Posted by Admin 2023-06-07 09:57:16

| 336 Downloads

Qocaafi allaattiin osoo waliin jiraachaa jiranii guyyaa tokko waa’ee jiruufi jireenyaa walitti haasan. Yaroo kana allaattiin “Jiruun akkami?” jettee qocaa gaafatte.

Read Online

Qeerransaa fi Ilma Namaa

Posted by Admin 2023-06-07 09:30:14

| 423 Downloads

Guyyaa tokko namoonni baay’atanii qeerransa tokko reeban. Qeerransi namoota irraa fagaatee osoo dheechaa jiruu nama tokko kan kophaa deemaa jiru argatee, maaloo na ajjeesuuf na reebaa jiru; jalaa na baasi jedheen.

Read Online

Leencaa fi Ilma Namaa

Posted by Admin 2023-06-07 09:25:30

| 348 Downloads

Bara durii leenci tokko osoo bosona keessa deemuu daa’ima saamtonni haadhaa fi abbaa irraa ajjeesan tokko argatee nyaachuuf yoo deemu haati fi abbaan kan du’an ta’uu isaa argee daa’ima sana qabee gara mana jireenyaa isaatti fudhatee gale.

Read Online

Sangoota Sadii fi Waraabessa

Posted by Admin 2023-06-07 09:18:41

| 471 Downloads

Sangoota sadiifi waraabessa tokkotu jira ture. Sangoonni sunis gamtaadhaan jiraatu turani. Sagoonni bifa sadii qabu turan. Bifti lsaaniis tookko gurraacha, tokko diimaa ,tokko adii turani. Yeroo waliin jiraatan diina isaanii gamtaadhaa ofirraa eegaa jiraatu.

Read Online

Oduu Durii Qocaa fi Simbirroo

Posted by Admin 2023-05-28 17:12:04

| 327 Downloads

Guyya tokko kocaan beela’ee osoo karaa deemaa jiruu sinbirroota waamicha waamamanii deemuuf qophaa’an itti dhaqe. Innis sinbirroota eessa deemaa jirtu? jedheen. Isaanis waamicha tookko qabna achi adeemuudhaaf jenna jedhanii deebisanif. Qocaanis maal ta'aree anas na fuutanii walin dhaqne jedheen.

Read Online

Oduu Durii Warra Gowwaa

Posted by Admin 2023-05-28 17:08:13

| 287 Downloads

Abbaa manaa fi haadha manaa gowwaatu biyya tokko keessa jiraataa turan. Guyyaa tokko galaa qopheffatanii karaa deemuuf karoorfatani galaan isaanii bassoo ture.

Read Online

Oduu Durii Sardiidaa fi Lukkuu

Posted by Admin 2023-05-28 17:04:19

| 227 Downloads

Bara durii sardiidaan ganamaan ka’ee nyaata ishee barbaaddachaa osoo jirtuu lukkuun warra tokkoo heddummatanii nyaata isaanii barbaaddachaa osoo jiranii kormaan lukkuu tokko iyye. Sardiidaan sagalee kormaa lukkuu dhageessee sagalee keetu baay'ee natti tolee mee irra deebi'ii naaf jedhi jetteen. Kormaan lukkuus lukaan lafatti ejjetee ija isaa lamaan dunuunfatee osoo iyyuu sardiidaan utaaltee morma kormaa lukkuu qabatte.

Read Online

Leencaa fi Jaldeessa

Posted by Admin 2023-05-28 16:51:54

| 322 Downloads

Jaldeessatu haadha manaa leencaa jaallatee ani bareedaan kun sijaalladhe jedhee haadha manaa leencaatti hime isheenis tole jetteenii galtee 'osoo ati jirtuu jalduu tortoraan sin jaaladha naan jedhe' jettee leencootti himte.

Read Online

AKKOO MANOOYYEE

Posted by Admin 2023-02-23 11:59:51

| 2125 Downloads

Dur Akkoo Manooyyeen mootii biyyaa turte. Isheenis, waan namni hindalagne ajajjee rakkifti turte

Read Online

Abbaa Manaa Gowwaa

Posted by Admin 2023-02-21 12:41:49

| 2452 Downloads

Amicha tokkotu ture. Namichi kun ka'ee haadha manaa fuudhe. Haati manaa isaa erga itti heerumtee booddee, kaatee mucaa godhatte. Amma erga mucaa godhattee booddee, gaafa mucaan dhaqee daa'imuuf ka'u abbaa manaa ishii waan jibbiteef kaatee gaafa waan malattu dhabdu dhabdu mucaa mucaa ishii fuutee baadhattee hurursuutti kaate

Read Online

Gaabbii Dhirsaa fi Niitii

Posted by Admin 2023-02-21 12:40:25

| 1764 Downloads

Dhirsaafi niitiitu turan. Barrimmoo bara beelaa ture. Jennaan dhirsichi tuffee isaa rarraaseetu abidda bira taa'a ture. Ishiinis wajjumaan teessi ture. Niitiin, "maaloo wanna kana abidda bira rarraafatee teessu ofirraa qurxitee hin gattuu," jetteen. "Maaloo intalaa sin mararuu yoon qurxee darbe gaafa barri kun darbemmoo bakka fuunuu hin qabnu," jedhe.

Read Online

Haxxee

Posted by Admin 2023-02-21 12:38:53

| 455 Downloads

Dubartiitu sanyoo godhatte jedhan. Sanyoo godhannaan, "maaloo eessatti wal arginaa, jedheen. "Magaalaa Gabra gurraachaatti," jetteen. Dabaltees, "Obboleettii tiyyan siin jedhaa akka namni si hin barreef shaashii maradhuu, qamisii uffadhuu kottuu, jette.

Read Online

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex