Oduu Durii Afoola Afaan Oromoo / Oromo Folktales /

About Oduu Durii / Folktales /

Folktales are traditional stories that have been passed down through generations, typically orally. They have all sorts of different versions depending on the cultural context or the region where it's being told, making it an intriguing subject of study. Generally speaking, these stories illustrate elements of human nature, providing insights and lessons for children yet are also enjoyed by adults. Folktales typically feature a cast of diverse characters, many of whom are anthropomorphic animals or other creatures of the natural world. They usually exemplify some moralistic lessons or reflect the societal customs of the time and culture.


Oduu Durii or durduri is one of the most popular and educational folklore of the Oromo people and its main goal is to pass on about the past generation in an entertaining and unforgettable way. We grew up with a lot of myths as children because we are more likely to retain what we were told as children.


We cordially invite you to the following old stories and we want you to share us your thoughts and memories.

Support Afoola.com

Hojii aadaa fi afoola babbareedoo uummata guddaa kanaa dhalootaaf dabarsuuf hojjannuuf nu gargaaraa!

Support Afoola Oromoo

Gorsa Abbaa

Posted by Admin 2023-12-24 09:18:23

| 549 Downloads

Abbaan akka jedhee ilma ofii gorfate "Ilma koo hin jaalladhu jettee niitii tee tan ganamaa garaa hin dhokfatiin. Nan jaalladha jetteemmoo niitii tee guyyaa keessa fuute waan garaa kee itti hin himatiin

Read Online

Saree fi Jaldeessa

Posted by Admin 2023-12-24 09:17:22

| 594 Downloads

Daljeessi saree fuudhe. Daljeessi sareerraa mucayyoo bareedduu dhalche. Maqaa ishiitis "jeedala," jedhee moggaase.

Read Online

Ijoollee Sadi

Posted by Admin 2023-12-24 09:16:07

| 612 Downloads

Ijoolleen obbolaa sadi turan. Ijoolleen kun Abbaa malee haadha hin qaban. Abbaan isaanii gaafa du'uuf ka'u, "guyyaa sadii deemaa na awwaalaa," jedhee itti dhaammate. Ijoolleenis tole jedhanii gaafa inni du'u billawaa fudhatanii karaa calqaban

Read Online

Raatuu

Posted by Admin 2023-12-24 09:15:06

| 434 Downloads

Gaaf tokko waraabessa tokkotu quufee gara manasaatti otoo deemuu nama aduun itti dhiite tokkotti dhufe. Namichi waraanuuf kaanaan waraabessichi, "anuu horii kee balbala jala darbuyyuu hin nyaadhu, firan siif ta'a nan waraaniin, mana koon si barsiisaa, fira walii taanaa," jedheen.

Read Online

Eenyu Haa Fuudhu

Posted by Admin 2023-12-24 09:13:38

| 555 Downloads

Biyya tokko keessa dargaggoota sadiitu jira ture. Dargaggoonni sadanuu intala miidhagduu takka fuudhaaf kadhatan. Abbaan intala sanaas yaaddoo tokko malee mucayyoosaa dargaggoota sadeeniifuu kenne

Read Online

BULLAALLII DHIRSAA FI NIITII

Posted by Admin 2023-12-24 09:12:22

| 255 Downloads

Niitiin Bullaallii tanaa, maqaan ishii jargee jedhama. Ilmoon saaniimmoo Baatuu jedhamti. Kanumaan bullaalliin tun lammata dhalte. Yommuu kana barri beela. Dhirsi ishii kunis midhaan barbaada gara laga Gibee dhaqe.

Read Online

Duula Adurree

Posted by Admin 2023-12-10 12:23:42

| 618 Downloads

Guyyaa tokko adurreen dulloomtee manaa baatee deemuuf kaate. Osuma deemtuu karra gubbaatti sareetti dhufte. Adurreen sun, "yaa saree maal asii goota?" jettee gaafatte. Innis, "warra kiyyatu ni dulloomte jedhaniiti na ari'an," jedhee deebii kenneef...

Read Online

Warra Badii

Posted by Admin 2023-12-10 12:22:21

| 260 Downloads

Gaafa tokko niitiin tokko dhirsishii manaa deemuu didee karaa jaalalleeshii argattu dhabde. Achumaan mala baafatte. Malli kunis, dhirsa ishiitiin, "yaa ilma aayyaa! torban har'aa obboleettiin tiyya Finfinneedhaa nan dhufa jettee

Read Online

Murtii Haqaa

Posted by Admin 2023-12-10 12:21:20

| 210 Downloads

Bakka duulanitti waraabessi goromsa booji'e. Obbo Leenci ammoo sangaa booji'e. Duulaa galanii otuma wajjin taa'anii goromsi sa'aa sun dhalee bulee ganamaan leenci, "saangaan koo dhalee," jedheen waraabessaan. "Maaloo kiyyatu dhalee," jedheen waraabessi.

Read Online

HAADHA BONAYYAA

Posted by Admin 2023-12-10 12:19:49

| 221 Downloads

Dur dur nama tokkotu tureeyyu. Innis kanniisa baay'ee waan qabuuf gaaf tokko damma kanniifni isaa buufteef gurguruudhaaf gabaa baye. Erga gabaa bayee booda damma sana namnuu bituu didee yoo baatee galu dadhabee achumaan mana haadha Bonayyaa dhaqee, "warri kun, akkam ooltan," jedheen

Read Online

Gorsa Jaarsaa

Posted by Admin 2023-12-10 12:18:02

| 228 Downloads

Naannoo tokko keessa jaarsi dulloomaan tokko ture. Jaarsi kun lafaa ka'ee hojii hojjechuu waan hin dandeenyeef teessoorra taa'ee ganamaafi galgala ijoolleesaa gorsa. Ijoolleen isaa garuu gorsa isaa nuffanii "ati jaarsana yeroo hundumaa achi teessee nu hin gorsiin, nuyyuu waan gochuu qabnu beeknaa," jedhan.

Read Online

Ilmoon Gaachana

Posted by Admin 2023-12-10 12:16:58

| 179 Downloads

Illeensi bineensota kan aarsu gidiraa baay'ee hojjechaa waan tureef bineensonni adda addaa illeensa barbadeessuuf tattaaffii barbadeessuuf tattaaffii guddaa gochuu calqaban.

Read Online

Hawwii Dhugoome

Posted by Admin 2023-11-14 09:21:52

| 321 Downloads

Dur namicha tokkotu ilma fuudha gahe qaba ture. Namichi kunis ilma isaa kanaan ganamas, galgalas 'siifan kadhaa, sin fuusisaa' jedhee quuxechaa ture.

Read Online

"Baqqee Baqqaany"

Posted by Admin 2023-06-07 10:07:54

| 801 Downloads

Bara durii intalli tokko gurbaa tokkotti heerumte. Intalli kun yeroo mara haba manaa ishee wajjin  nyaata hin nyaattu. Yoo inni koottu nyaadhu jedheen ani hin nyaadhu.   “Maqaan koo baqqee baqqaanyi” dha jattiin. 

Read Online

Durdurii Bifa Baacoon

Posted by Admin 2023-06-07 10:04:31

| 733 Downloads

Namoota lamatu jira. namootni kun hattoota turan. Hattoonni kunneen yeroo baay’ee namoota hedduu jalaa horii hatanii hiyyoomsaa turan. Akkuma baran gaaf tokko re’ee tokko hatanii re’ee hatan kana gurgurachuuf walii galan

Read Online

AFOOLA.COM

Afoolota Oromoo garaa garaa kanneen akka oduu durii (durdurii), hiibboo, mammaaksa, jechama, ciigoo, sookoo fi soorgoo, geerarsa, tapha ijoollee fi wantoota aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan isinii dhiyeessina.

Follow Us
Contact Us

Finfinnee, Itoophiyaa

+251 912 778324

info@afoola.com

Newsletter

Copyright © Afoola.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex